Luty 2017

27 lutego 2017

Programy Unii Europejskiej

Programy i inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE): Era­smus+ eTwin­ning Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Wie­dza Edu­ka­cja Rozwój EPALE – ogólnoeuropejska wielojęzyczna platforma internetowa Eurodesk – program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych Euro­pass – ini­cja­tywa Komi­sji Euro­pej­skiej umoż­li­wiająca oby­wa­te­lom Unii Europejskiej pre­zen­ta­cję swo­ich kwa­li­fi­ka­cji i umie­jęt­no­ści zawo­do­wych Euro­pean Lan­gu­age Label – Euro­pej­ski znak inno­wa­cyj­no­ści […]

27 lutego 2017

Wizyta w Brandenburgii

W dniach 23-24 lutego br. Wicekurator Oświaty pan Krzysztof Błaszczyk wraz z delegacją z Kuratorium Oświaty w Poznaniu wziął udział w spotkaniu roboczym w Krajowym Urzędzie Szkolnym we Frankfurcie (nad Odrą). Podczas wizyty nastąpiła wymiana informacji i doświadczeń w obszarze wspólnych zainteresowań, w szczególności w obszarze nadzoru szkolnego, kształcenia zawodowego w Brandenburgii oraz przebiegu postępowania […]

24 lutego 2017

Marek Lewicki – profesor oświaty 2016

W 2016 roku tytuł honorowego profesora oświaty otrzymał Pan Marek Lewicki – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Dr Marek Lewicki – ur. 6 lutego 1961 roku w Ostrowie Wielkopolskim, absolwent III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. W 1985 r. ukończył Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym, uzyskując […]

24 lutego 2017

Stanisław Plebański – profesor oświaty 2016

W 2016 roku tytuł honorowego profesora oświaty otrzymał Pan Stanisław Plebański – nauczyciel fizyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Dr Stanisław Plebański od początku pracy zawodowej jest nauczycielem III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. W latach 2001-2012 jego uczniowie osiągali sukcesy w kraju i na arenie międzynarodowej w konkursach […]

24 lutego 2017

Grzegorz Lorek – profesor oświaty 2015

W 2015 roku tytuł honorowego profesora oświaty otrzymał Pan Grzegorz Lorek – nauczyciel biologii w I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie i Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie. Pan Grzegorz Lorek jest nauczycielem biologii w I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie oraz Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie. Wyróżnia się niezwykłą różnorodną aktywnością, a […]

24 lutego 2017

Wojciech Wiecki – profesor oświaty 2014

W 2014 roku tytuł honorowego profesora oświaty otrzymał Pan Wojciech Wiecki – nauczyciel geografii i przyrody w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Poznaniu. Pan Wojciech Wiecki, jako nauczyciel geografii w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, podejmuje innowacyjne działania dydaktyczne i wychowawcze przyczyniając się do podniesienia jakości pracy prowadzonej z uczniami. W […]

24 lutego 2017

Krystyna Frąckowiak – profesor oświaty 2014

W 2014 roku tytuł honorowego profesora oświaty otrzymała Pani Krystyna Frąckowiak – nauczycielka przedmiotów artystycznych w Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu Pani Krystyna Frąckowiak, obecnie nauczycielka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu, w ciągu 34 lat pracy, w tym 10 lat pracy artystycznej, 30 lat w zawodzie nauczyciela, zgromadziła znaczący dorobek zawodowy. W […]

24 lutego 2017

Ryszard Dolata – profesor oświaty 2013

W 2013 roku tytuł honorowego profesora oświaty otrzymał Pan Ryszard Dolata – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Pan Ryszard Dolata jest nauczycielem Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, który w ciągu 45 lat pracy pedagogicznej zgromadził znaczący dorobek zawodowy. W latach 1983-2007 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły. Aktywnie współpracował z nauczycielami, […]