Luty 2017

27 lutego 2017

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.

27 lutego 2017

Programy Unii Europejskiej

Programy i inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE): Era­smus+ eTwin­ning Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Wie­dza Edu­ka­cja Rozwój EPALE – ogólnoeuropejska wielojęzyczna platforma internetowa Eurodesk – program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych Euro­pass – ini­cja­tywa Komi­sji Euro­pej­skiej umoż­li­wiająca oby­wa­te­lom Unii Europejskiej pre­zen­ta­cję swo­ich kwa­li­fi­ka­cji i umie­jęt­no­ści zawo­do­wych Euro­pean Lan­gu­age Label – Euro­pej­ski znak inno­wa­cyj­no­ści […]

27 lutego 2017

Wizyta w Brandenburgii

W dniach 23-24 lutego br. Wicekurator Oświaty pan Krzysztof Błaszczyk wraz z delegacją z Kuratorium Oświaty w Poznaniu wziął udział w spotkaniu roboczym w Krajowym Urzędzie Szkolnym we Frankfurcie (nad Odrą). Podczas wizyty nastąpiła wymiana informacji i doświadczeń w obszarze wspólnych zainteresowań, w szczególności w obszarze nadzoru szkolnego, kształcenia zawodowego w Brandenburgii oraz przebiegu postępowania […]

24 lutego 2017

Procedura w sprawie nadania tytułu honorowego profesora oświaty – rok szkolny 2016/2017

Załączniki Procedura w sprawie o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty Data: 2017-03-15, rozmiar: 275 KB Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty w 2017 roku Data: 2017-03-15, rozmiar: 119 KB Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych Data: 2017-03-15, rozmiar: 45 KB Uzasadnienie do zgłoszenia zawierające opis dorobku zawodowego kandydata […]

24 lutego 2017

Marek Lewicki – profesor oświaty 2016

W 2016 roku tytuł honorowego profesora oświaty otrzymał Pan Marek Lewicki – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Dr Marek Lewicki – ur. 6 lutego 1961 roku w Ostrowie Wielkopolskim, absolwent III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. W 1985 r. ukończył Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym, uzyskując […]

24 lutego 2017

Stanisław Plebański – profesor oświaty 2016

W 2016 roku tytuł honorowego profesora oświaty otrzymał Pan Stanisław Plebański – nauczyciel fizyki w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Dr Stanisław Plebański od początku pracy zawodowej jest nauczycielem III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. W latach 2001-2012 jego uczniowie osiągali sukcesy w kraju i na arenie międzynarodowej w konkursach […]