Luty 2017

28 lutego 2017

Ewaluacja – informacje podstawowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Informacje dotyczące nadzoru pedagogicznego – Ministerstwo Edukacji Narodowej. SEO – system ewaluacji oświaty. Ewaluacja jest jedną z form nadzoru pedagogicznego. Polega na gromadzeniu, analizowaniu […]

27 lutego 2017

Kontrola – informacje podstawowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Informacje dotyczące nadzoru pedagogicznego – Ministerstwo Edukacji Narodowej.   Kontrola jest jedną z form nadzoru pedagogicznego. Poprzez kontrolę należy rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej […]

27 lutego 2017

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.

27 lutego 2017

Programy Unii Europejskiej

Programy i inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE): Era­smus+ eTwin­ning Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Wie­dza Edu­ka­cja Rozwój EPALE – ogólnoeuropejska wielojęzyczna platforma internetowa Eurodesk – program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych Euro­pass – ini­cja­tywa Komi­sji Euro­pej­skiej umoż­li­wiająca oby­wa­te­lom Unii Europejskiej pre­zen­ta­cję swo­ich kwa­li­fi­ka­cji i umie­jęt­no­ści zawo­do­wych Euro­pean Lan­gu­age Label – Euro­pej­ski znak inno­wa­cyj­no­ści […]

27 lutego 2017

Wizyta w Brandenburgii

W dniach 23-24 lutego br. Wicekurator Oświaty pan Krzysztof Błaszczyk wraz z delegacją z Kuratorium Oświaty w Poznaniu wziął udział w spotkaniu roboczym w Krajowym Urzędzie Szkolnym we Frankfurcie (nad Odrą). Podczas wizyty nastąpiła wymiana informacji i doświadczeń w obszarze wspólnych zainteresowań, w szczególności w obszarze nadzoru szkolnego, kształcenia zawodowego w Brandenburgii oraz przebiegu postępowania […]

24 lutego 2017

Procedura w sprawie nadania orderu i odznaczeń – rok szkolny 2016/2017

Załączniki Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury o nadanie orderu i odznaczeń w roku szkolnym 2016/2017 Data: 2017-03-15, rozmiar: 148 KB Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Data: 2017-03-15, rozmiar: 33 KB Procedura w sprawie o nadanie orderu i odznaczeń Data: 2017-03-15, rozmiar: 201 KB Pobierz wszystkie pliki