Luty 27, 2017

27 lutego 2017

Programy Unii Europejskiej

Programy i inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE): Era­smus+ eTwin­ning Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Wie­dza Edu­ka­cja Rozwój EPALE – ogólnoeuropejska wielojęzyczna platforma internetowa Eurodesk – program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych Euro­pass – ini­cja­tywa Komi­sji Euro­pej­skiej umoż­li­wiająca oby­wa­te­lom Unii Europejskiej pre­zen­ta­cję swo­ich kwa­li­fi­ka­cji i umie­jęt­no­ści zawo­do­wych Euro­pean Lan­gu­age Label – Euro­pej­ski znak inno­wa­cyj­no­ści […]

27 lutego 2017

Wizyta w Brandenburgii

W dniach 23-24 lutego br. Wicekurator Oświaty pan Krzysztof Błaszczyk wraz z delegacją z Kuratorium Oświaty w Poznaniu wziął udział w spotkaniu roboczym w Krajowym Urzędzie Szkolnym we Frankfurcie (nad Odrą). Podczas wizyty nastąpiła wymiana informacji i doświadczeń w obszarze wspólnych zainteresowań, w szczególności w obszarze nadzoru szkolnego, kształcenia zawodowego w Brandenburgii oraz przebiegu postępowania […]