Kwiecień 20, 2017

20 kwietnia 2017

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Dnia 11 kwietnia br. odbyły się eliminacje okręgowe IV edycji Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje Techniczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci eliminacji szkolnych dostarczyli na eliminacje okręgowe swoje prace i zaprezentowali je, a Komisja oceniająca prace zapoznała się z nimi. Oceny prac konkursowych dokonała Komisja w składzie: przewodniczący Sądu – prof. […]

20 kwietnia 2017

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych – wydawanie orzeczeń i opinii dla uczniów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem

Zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem wydają zespoły orzekające […]