Lipiec 17, 2017

17 lipca 2017

Procedura w sprawie odwołania od oceny pracy nauczyciela

Procedura dotyczy rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy ustalonej przez dyrektora szkoły/placówki. W celu rozpatrzenia odwołania Wielkopolski Kurator Oświaty powołuje zespół oceniający, który rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie. Podstawa prawna Art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z […]