Styczeń 3, 2018

3 stycznia 2018

Informacja dot. realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że do samorządów powiatowych oraz miast na prawach powiatu wysłane zostały porozumienia dotyczące realizacji w latach 2017-2021: działania 1.5. Pomoc uczennicom w ciąży; działania 2.4 Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji […]

3 stycznia 2018

Przedszkola – rozliczenie dotacji

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego Informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 poz.875) jest udostępniony elektroniczny wzór […]

3 stycznia 2018

Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2018 roku

Placówka i ośrodek prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegający się o akredytację, z wyjątkiem placówki,która całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie, wnosi opłatę w wysokości 1 015 zł (słownie: jeden tysiąc piętnaście złotych) na rachunek bankowy: Kuratorium Oświaty w Poznaniu NBP O/O Poznań 42 1010 1469 0008 5322 3100 0000 Opłata nie podlega zwrotowi od chwili […]

3 stycznia 2018

Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2018 roku

Placówka doskonalenia nauczycieli ubiegająca się o akredytację, z wyjątkiem placówki, która całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzi nieodpłatnie, wnosi opłatę w wysokości 1 015 zł (słownie: jeden tysiąc piętnaście złotych) na rachunek bankowy: Kuratorium Oświaty w Poznaniu NBP O/O Poznań 42 1010 1469 0008 5322 3100 0000 Opłata nie podlega zwrotowi od chwili złożenia […]