Styczeń 3, 2018

3 stycznia 2018

Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2018 roku

Placówka i ośrodek prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ubiegający się o akredytację, z wyjątkiem placówki,która całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie, wnosi opłatę w wysokości 1 015 zł (słownie: jeden tysiąc piętnaście złotych) na rachunek bankowy: Kuratorium Oświaty w Poznaniu NBP O/O Poznań 42 1010 1469 0008 5322 3100 0000 Opłata nie podlega zwrotowi od chwili […]