Lipiec 2018

31 lipca 2018

Komunikat kąpieliskowy

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał komunikat o jakości wody w kąpieliskach oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli obecnie otwartych na terenie województwa wielkopolskiego. Rejestr oznakowanych kąpielisk prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Załączniki Komunikat kąpieliskowy Data: 2018-08-02, rozmiar: 298 KB

23 lipca 2018

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie regulaminów określających wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół i dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

Podstawa prawna: art. 6a ust. 16 i 17 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967). W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2018 r. zmian w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela, Wielkopolski […]

19 lipca 2018

Potrzeby w związku ze skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – 2018

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego Nawiązując do pisma Pani Marzeny Machałek Sekretarza Stanu z 10 lipca 2018 r., znak: DWKI-WSPE.4015.209.2018.CZ.2, w sprawie zebrania informacji o potencjalnych potrzebach pomocy w związku ze stratami ponoszonymi w wyniku negatywnych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi, zwanych dalej „żywiołem”, uprzejmie proszę o przekazanie danych […]

13 lipca 2018

20 października 2018 r. Dniem Krajobrazu

W 2018 roku już po raz trzeci 20 października obchodzony będzie Dzień Krajobrazu, święto ustanowione z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która została poparta przez Konferencję Stron Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy. Jednym z głównych działań wpisujących się w obchody Dnia Krajobrazu jest organizacja spacerów krajobrazowych. Celem spacerów krajobrazowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat […]

10 lipca 2018

Spotkanie z polskimi nauczycielami i dziećmi z Białorusi

Dnia 5 lipca 2018 roku Małgorzata Wilczyńska-Grześ, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu wzięła udział w spotkaniu z nauczycielami oraz działaczami środowisk polonijnych ze Związku Polaków na Białorusi, a także grupą polskich dzieci z Białorusi.  Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wizyta gości z Białorusi jest elementem programu […]