Maj 26, 2020

26 maja 2020

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – regulacje prawne

Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie przypomina o obowiązku realizacji zajęć dla młodocianych pracowników na turnusach dokształcania teoretycznego w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Zajęcia te powinny być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość[1]. Zgodnie z ramowym planem nauczania[2] dla branżowej szkoły I stopnia, uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez szkołę na turnus […]

26 maja 2020

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych[1] dla przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, biologia, chemia,fizyka, geografia, historia i wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne, informatyka, edukacja wczesnoszkolna, psycholog i pedagog, przedmioty artystyczne, kształcenie zawodowe, biblioteki szkolne. Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego przez Wielkopolskiego […]