Grudzień 10, 2020

10 grudnia 2020

Akcja społeczna Rzecznika Praw Obywatelskich „Pomóż głuchym”

Rzecznik Praw Obywatelskich uruchamia  akcję społeczną „Pomóż głuchym”. Akcja ma zwrócić uwagę na to, że: są głuche obywatelki i głusi obywatele, którzy nie znają języka polskiego lub znają go słabo; dla wielu głuchych językiem „ojczystym” jest polski język migowy, a język polski jest dla nich językiem obcym; wszyscy – głusi i słyszący – mają takie […]

10 grudnia 2020

Dziecięcy Telefon Zaufania i czat internetowy dla młodych ludzi

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania (800 12 12 12) oraz czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów. Dzięki tym dwóm kanałom dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się […]

10 grudnia 2020

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych. Zasady te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizować ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem. W wytycznych zostały opisane m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu […]

10 grudnia 2020

Opinia o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe – dotyczy niepublicznej szkoły

Wniosek o wydanie opinii składa: osoba prawna lub fizyczna, która chce założyć niepubliczną szkołę osoba prowadząca niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe zamierzająca rozszerzyć kształcenie o nowy zawód Wniosek powinien zawierać: oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby, nazwę, typ, rodzaj szkoły, datę rozpoczęcia funkcjonowania szkoły, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – […]

10 grudnia 2020

Opinia o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe – dotyczy niepublicznej placówki

Wniosek o wydanie opinii składa: osoba prawna lub fizyczna, która chce założyć niepubliczną placówkę: młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy  Wniosek powinien zawierać: oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby, nazwę i rodzaj placówki, datę rozpoczęcia funkcjonowania placówki, adres siedziby placówki oraz innych lokalizacji […]

10 grudnia 2020

Informacja w sprawie trybu i sposobu składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń

Uprzejmie informujemy o trybie i sposobie składania wniosków w sprawie nadania orderu i odznaczeń w roku szkolnym 2020/2021. Wielkopolski Kurator Oświaty /-/ Robert Gaweł Załączniki Informacja w sprawie trybu i sposobu składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń Data: 2020-12-10, rozmiar: 81 KB Zał. 1. Wzór na 2021 – formularz wniosku o nadanie orderu lub […]