15 marca 2017

Zasady publikacji ofert pracy

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego informujemy, że na naszej stronie internetowej została udostępniona baza ofert pracy dla nauczycieli. Przepis art. 224. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 Nr 60) zobowiązuje Państwa do informowania kuratora oświaty […]

24 maja 2017

Zaproszenie do obejrzenia VI Gali Utalentowanych Młodych Wielkopolan

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele Rodzice i Uczniowie szkół i placówek województwa wielkopolskiego Serdecznie zapraszamy miłośników różnorodnych form artystycznych do obejrzenia VI Gali Utalentowanych Młodych Wielkopolan, która odbędzie się 1 czerwca 2016 r. o godz. 16.00 w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu przy ul. Solnej 12. Uczestnicy Gali, poprzez śpiew, […]

23 maja 2017

Konkurs o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie szkół i placówek, które wyróżniają się warsztatem pracy zatrudnionych nauczycieli wykorzystujących w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a efektem takich działań jest konstruktywna współpraca z dziećmi […]

23 maja 2017

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli – edukacja przyrodnicza

Informujemy, że firma SIDMA Produkcja Filmowa i Telewizyjna we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku i Instytutem Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przygotowała materiały dydaktyczne dotyczące edukacji przyrodniczej. Filmy oraz inne materiały (informacje dla nauczycieli oraz karty pracy dla uczniów) można bezpłatnie […]

22 maja 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – umowa

Przekazanie środków finansowych na realizację programu w ramach  Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” nastąpi po podpisaniu umowy. Umowa ta jest zawierana pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, w imieniu którego działa Wicekurator Oświaty a organem prowadzącym szkołę (jednostka samorządu terytorialnego: powiat, gmina, osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna). Zwracamy się z prośbą o […]

19 maja 2017

Szkolenie „Wykorzystanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych”

Szanowni Państwo, pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa wielkopolskiego Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”. Szczegółowe informacje dotyczące ww. szkolenia oraz trybu i warunków zgłoszeń […]

19 maja 2017

Informacja o trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu została opublikowana baza danych o trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2017/2018. Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół. Informacja o szkołach – rok szkolny 2017/2018.

19 maja 2017

Lekcje historii z Wojewodą Wielkopolskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Wielkopolski Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty planują zorganizowanie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych cyklu wykładów historycznych pt. Lekcje historii z Wojewodą Wielkopolskim. Spotkania mają na celu przybliżenie historii w zakresie szerszym niż podstawa programowa. Lekcje przeprowadzane będą nie tylko w salach wykładowych, ale także w pałacach, muzeach […]

18 maja 2017

Pajacyk – dofinansowanie dożywiania

Od 10 maja do 10 lipca można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2017/2018 (decyduje data stempla pocztowego). O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice. Podstawą uzyskania przez placówkę dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz. W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można […]

17 maja 2017

Konferencja promująca poradnik prewencyjny pt. „Narkotyki i dopalacze – zło, które wciąga młodzież” – 30 maja 2017, Poznań

Zapraszamy na konferencję promującą poradnik prewencyjny pt. „Narkotyki i dopalacze – zło, które wciąga młodzież”. Organizatorzy: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Zakład Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Poznaniu. Adresaci konferencji: dyrektorzy, nauczyciele, kuratorzy sądowi, policjanci zajmujący się problematyką nieletnich, studenci UAM w Poznaniu. Celem  konferencji jest przekazanie słuchaczom […]

16 maja 2017

Szkolenie Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów? – Ośrodek Rozwoju Edukacji

Zapraszamy dyrektorów szkół i przedszkoli na szkolenie Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów? – działanie  realizowane w ramach pilotażu ramowych programów szkoleniowo-doradczych, opracowanych w projekcie Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty. Zasady rekrutacji oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji. Szkolenia odbywają się […]