24 września 2020

Deklaracja dostępności

Kuratorium Oświaty w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 2009-12-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF
 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym

Wyłączenia:

 • Multimedia nadawane na żywo
 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Skany dokumentów w formacie PDF opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. (treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji)
 • Mapy

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Walidator dostępności cyfrowej stron internetowych WCAG 2.1

 1. Link do walidatora WCAG 2.1
 2. Link do wyniku badania

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pan Marcin Skrętny (adres poczty elektronicznej: dostepnosc@ko.poznan.pl) Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 670 40 82.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłoszenia żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu
 • złożenia wniosku o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposoby dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą zgłaszającą,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1) ul. Kościuszki 93 (wejście od strony al. Niepodległości 16/18) (bud. B i C)

budynek B (poziom II, poziom III)

 • Kancelaria
 • Sekretariat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
 • Sekretariat Wicekuratorów Oświaty
 • Główny księgowy
 • Zespół finansowo-księgowy
 • Wydział Rozwoju Edukacji
 • Wydział Administracyjno-Finansowy
 • Wydział Nadzoru Pedagogicznego
 • Zespół do Spraw Skarg i Inicjatyw Obywatelskich
 • Zespół Radców Prawnych
 • Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych
 • Stanowisko do spraw kontroli zarządczej

Automatycznie otwierane drzwi do budynku A, winda, podjazd do budynku A, miejsca parkingowe przed podjazdem do budynku A, Punkt Obsługi Klienta w holu głównym i toaleta dla osób z niepełnosprawnością na parterze.

budynek C (parter, poziom I, poziom III)

 • Wydział Nadzoru Pedagogicznego
 • Archiwum Zakładowe

Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością przez łącznik do budynku B, na schodach piętra II i III platforma.

2) Plac Wolności 18, (poziom III, V)

 • Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół
 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim
 • Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim
 • Archiwum Zakładowe – magazyn

Wejście do budynku od strony chodnika, dwuskrzydłowe drzwi plastikowe. Na parterze znajduje się portiernia. W budynku znajduje się winda. Nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w pobliżu budynku (na wprost wyjazdu z ul. Nowowiejskiego)

3) Delegatura Urzędu w Kaliszu, ul. Kolegialna 4 (poziom II)

Drzwi wejściowe drewniane, dwuskrzydłowe otwierane tradycyjnie z samozamykaczem, brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością – ze względu na zabytkowy charakter brak możliwości wykonania podjazdu, wejście usytuowane bezpośrednio z ulicy, brak windy – ze względu na bariery architektoniczne.

Toaleta na parterze jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Przed budynkiem znajduje się w strefie płatnej miasta parking z miejscem dla osób
z niepełnosprawnością.

W przypadkach zgłoszenia się osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik Służby Ochrony zgłasza odpowiednim pracownikom konieczność skontaktowania się z klientem na parterze celem załatwienia sprawy.

4) Delegatura Urzędu w Koninie, ul. Św. M. Kolbe 3 (poziom II)

Dojście do budynku chodnikiem o szerokości 2 m. Wejście do budynku po schodach o szerokości 5 m. Wejście do budynku przez drzwi przeszklone podwójne dwuskrzydłowe o szerokości 2,4 m. W budynku nie ma windy.

Obsługa klienta zewnętrznego z niepełnosprawnością odbywa się na parterze na korytarzu (brak pomieszczenia), dostęp na ten poziom osobom z niepełnosprawnością jest umożliwiony za pomocą platformy zamontowanej przy schodach wejściowych do budynku.

Miejsca parkingowe obok budynku oraz za budynkiem.

Klatki schodowe: szerokość około 1,5 m z poręczą metalową  z przeszkleniami z  możliwością chwytu, biegi schodów nie zakręcają i przechodzą w spoczniki o szerokości ok 1,5 m.

Ciągi komunikacyjne: korytarze z wejściami do pokoi  ̶  szerokość 1,5 m, na drugim piętrze.

5) Delegatura w Lesznie, Plac Kościuszki 4 (poziom 1)

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. W budynku nie ma windy. W przypadku konieczności obsługi klientów z niepełnosprawnością istnieje możliwość ich obsługi w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze.

Bezpośrednio przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

6) Delegatura w Pile, ul. Dzieci Polskich 26 (poziom 1)

We względu na brak windy w budynku obsługa klienta zewnętrznego odbywa się na parterze, dostęp na ten poziom osobom z niepełnosprawnością jest umożliwiony za pomocą platformy (dźwigu) zamontowanej przy schodach wejściowych do budynku. W budynku jest także schodołaz, którego wykorzystanie wewnątrz jest utrudnione ze względu na wąskie klatki schodowe.

Przed budynkiem znajduje się parking.

 Informacje dodatkowe

Klient może komunikować się z urzędem:

 • telefonicznie: 61 670 40 81
 • faxem: 61 852 31 69
 • listownie (Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań),
 • przez email (kancelaria@ko.poznan.pl)
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (/ko_poznan/SkrytkaESP)

Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.

Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w urzędzie w Poznaniu (przy ul. Kościuszki 93) będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

W celu umówienia wizyty prosimy skierować wiadomość na adres email: kancelaria@ko.poznan.pl  na co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą.

W budynkach nie znajdują się urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętla indukcyjna, system FM, system IR lub system Bluetooth.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona posiada możliwość zmiany kontrastu tekstu oraz zmiany wielkości tekstu.

Co robimy żeby poprawić dostępność?

Planowane jest przeprowadzenie analizy pod względem dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Na podstawie analizy urząd będzie podejmował działania, które poprawią dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.