24 września 2020

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Kuratorium Oświaty w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF
 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym
 • Brak informacji o w języku migowym

Wyłączenia

 • Multimedia nadawane na żywo
 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Skany dokumentów w formacie PDF opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. (treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji)
 • Mapy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Skręty.
 • E-mail: dostepnosc@ko.poznan.pl
 • Telefon: 61 670 40 82

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Wielkopolski
 • Adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  al. Niepodległości 16/18
  61-706 Poznań
 • E-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 • Telefon: 61 854 19 17

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1) ul. Kościuszki 93 (wejście od strony al. Niepodległości 16/18) (budynek B i C)

budynek B (poziom 2 i 3)
 • Kancelaria
 • Sekretariat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
 • Sekretariat Wicekuratorów Oświaty
 • Główny księgowy
 • Zespół finansowo-księgowy
 • Wydział Rozwoju Edukacji
 • Wydział Administracyjno-Finansowy
 • Wydział Nadzoru Pedagogicznego
 • Zespół do Spraw Skarg i Inicjatyw Obywatelskich
 • Zespół Radców Prawnych
 • Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych
 • Stanowisko do spraw kontroli zarządczej

Automatycznie otwierane drzwi do budynku A, winda, podjazd do budynku A, miejsca parkingowe przed podjazdem do budynku A, Punkt Obsługi Klienta w holu głównym i toaleta dla osób z niepełnosprawnością na parterze.

 

budynek C (parter, poziom 1 i 3)
 • Wydział Nadzoru Pedagogicznego
 • Archiwum Zakładowe

Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością przez łącznik do budynku B, na schodach piętra II i III platforma.

 

2) Plac Wolności 18, (poziom 3 i 5)

 • Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół
 • Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim
 • Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim
 • Archiwum Zakładowe – magazyn

Biura Wydziału do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół, Komisji oraz Rzecznika znajdują się na 3. i 5. piętrze budynku. Budynek jest czytelnie oznakowany.

Do budynku wchodzi się z poziomu chodnika przez dwuskrzydłowe plastikowe drzwi. Na parterze znajduje się portiernia. W budynku jest winda. Nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Miejsca parkingowe (w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami) znajdują się w pobliżu budynku (przy pl. Wolności, na wprost wyjazdu z ul. Nowowiejskiego)

 

3) Delegatura Urzędu w Kaliszu, ul. Kolegialna 4 (poziom 2)

Biura Delegatury w Kaliszu znajdują się na 2 piętrze budynku. Budynek jest czytelnie oznakowany.

Do budynku wchodzi się z poziomu chodnika przez drewniane, dwuskrzydłowe otwierane tradycyjnie z samozamykaczem. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami znajduje się podest i 4 schody, nie ma podjazdu. W budynku nie ma windy ze względu na bariery architektoniczne.

Toaleta na parterze jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Istnieje możliwość obsługi klienta z niepełnosprawnością w wyznaczonym miejscu na parterze.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Miejsca parkingowe (w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami) znajdują się przed budynkiem

 

4) Delegatura Urzędu w Koninie, ul. Spółdzielców 3 62-510 (poziom 3)

Biura Delegatury w Koninie znajdują się na 3. piętrze budynku. Budynek jest czytelnie oznakowany.

Na parterze znajduje się portiernia. W budynku jest winda. Nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Istnieje możliwość obsługi klienta z niepełnosprawnością w wyznaczonym miejscu na parterze.

Miejsca parkingowe (w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami) znajdują się w pobliżu budynku.

 

5) Delegatura w Lesznie, Plac Kościuszki 4 (poziom 1)

Biura Delegatury w Lesznie znajdują się na 1. piętrze budynku. Budynek jest czytelnie oznakowany.

Do budynku wchodzi się z poziomu chodnika przez drzwi drewniane, otwierane prawym skrzydłem. Kolejne drzwi wewnątrz budynku są wahadłowe. Na parterze po prawej stronie znajduje się portiernia. Na ścianie budynku, po prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni. W pobliżu wejścia do budynku znajduje się strefa wydzielona do obsługi klientów.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Miejsca parkingowe (w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami) znajdują się przed budynkiem

 

6) Delegatura w Pile, ul. Dzieci Polskich 26 (poziom 1)

Biura Delegatury w Pile znajdują się na 1. piętrze budynku. Budynek jest czytelnie oznakowany.

Przed wejściem do budynku znajdują się schody z zamontowanymi poręczami. Przy schodach jest platforma dla osób z niepełnosprawnością. Podnośnik został wyraźnie oznaczony i wyposażony w instrukcję obsługi. Podnośnik może być obsługiwany przez osobę asystującą albo pracownika portierni. Nie ma pochylni.

Do budynku wchodzi się przez szklane, rozsuwane drzwi, przedsionek i kolejne rozsuwane, szklane drzwi.

Na parterze znajduje się portiernia.

W budynku nie ma windy. W budynku jest także schodołaz, którego wykorzystanie wewnątrz jest utrudnione ze względu na wąskie klatki schodowe.

Istnieje możliwość obsługi klienta z niepełnosprawnością w wyznaczonym miejscu na parterze.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Miejsca parkingowe (w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami) znajdują się w pobliżu budynku.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.

Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w urzędzie w Poznaniu (przy ul. Kościuszki 93) będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego.

W celu umówienia wizyty prosimy skierować wiadomość na adres email: kancelaria@ko.poznan.pl  na co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą.

Do wszystkich budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona posiada możliwość zmiany kontrastu tekstu oraz zmiany wielkości tekstu.

Inne informacje i oświadczenia

Klient może komunikować się z urzędem:

 • telefonicznie: 61 670 40 81
 • faxem: 61 852 31 69
 • listownie (Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań),
 • przez email (kancelaria@ko.poznan.pl)
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (/ko_poznan/SkrytkaESP)

 

W budynkach nie ma się urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętli indukcyjnej, systemu FM, systemu IR lub systemu Bluetooth.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.