Kategoria: Dotacje celowe z budżetu państwa

24 kwietnia 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – 2017

Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2017 roku.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku są organizacje wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), działające na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego.

Dofinansowaniem wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w roku 2017 objęte zostaną formy  wypoczynku realizowane w okresie od dnia 24 czerwca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Dofinansowaniem objęte będą formy wypoczynku organizowane:

  • poza miejscem zamieszkania, trwające minimum 7 dni (6 noclegów) – w wysokości do 25,00 zł na uczestnika dziennie,
  • w miejscu zamieszkania, trwające minimum 5 dni – w wysokości do 10,00 zł na uczestnika dziennie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 31 maja 2017 r. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Pismo przewodnie, będące wydrukiem wypełnionego formularza on-line jest dostępne pod adresem: wypoczynek.ko.poznan.pl.

Załączniki