Kategoria: Wykazy szkół i placówek

20 kwietnia 2017

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych – wydawanie orzeczeń i opinii dla uczniów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem

Zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem wydają zespoły orzekające działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organu prowadzącego.

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych wskazanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – stan na dzień 20.04.2017 r. – zawiera załącznik do artykułu.

Załączniki