26 stycznia 2017

Informacje podstawowe dotyczące zgłaszania innowacji

Nowatorstwo pedagogiczne to nowe rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poszerzenie lub modyfikację realizowanych w szkole/placówce celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły. Współczesna szkoła powinna rozwijać kompetencje, które pomogą uczniom sprostać wyzwaniom rynku pracy i społeczeństwa wiedzy.

Skuteczność całego systemu oświaty zależy od efektywności działania poszczególnych szkół. Szkoła winna wspierać uczniów w rozwoju, a nauczyciele doskonalić metody i warunki nauczania i wychowania, ulepszać organizację pracy oraz podnosić kompetencje. Za nowatorskie mogą być uznane działania, które:

  • są nowością w kulturze organizacyjnej danej szkoły lub placówki,
  • wykraczają poza zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej,
  • odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby uczniów.

Zachęcamy szkoły do zgłaszania innowacji pedagogicznej.

 

Załączniki