Kategoria: Publikacje i poradniki – edukacja zdrowotna

12 grudnia 2018

Materiały edukacyjne dotyczące wszawicy

W związku z docierającymi sygnałami o przypadkach występowania wszawicy i owsicy wśród dzieci na terenie województwa wielkopolskiego, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (WPWIS) udostępnia  materiały edukacyjne z zakresu zapobiegania i zwalczania wszawicy i owsicy.

Jednocześnie WPWIS nadmienia, iż z uwagi na fakt, że wszawica i owsica nie znajdują się w wykazie chorób zakaźnych, stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018r. poz. 151 ze zm.), nie są objęte działaniem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych. Tym samym państwowy inspektor sanitarny nie ma kompetencji do wydania decyzji administracyjnej nakazującej wstrzymanie od uczęszczania do placówki systemu oświaty w trybie określonym ustawą.

Nie zmienia to jednak faktu, że wszawica i owsica są istotnym problemem o charakterze higienicznym, który co istotne, może być w pewnych przypadkach sygnałem zaniedbań opiekuńczych w stosunku do dziecka, co nie powinno być lekceważone. Zwalczanie wszawicy i owsicy winno opierać się obok zastosowania ogólnodostępnych preparatów połączonych z zabiegami higienicznymi na szeroko pojętej profilaktyce.

 

WPWIS podkreśla, iż aby prowadzone działania były skuteczne muszą być realizowane systematycznie i w sposób skoordynowany w ścisłej współpracy pomiędzy rodzicami/ opiekunami, dyrektorami placówek, nauczycielami i wychowawcami oraz pielęgniarka/higienistką szkolną.

Załączniki

zał 6 Mity o wszawicy
Data: 2018-12-12, rozmiar: 667 KB
zał 7 Ulotka dotycząca owsicy
Data: 2018-12-12, rozmiar: 258 KB
zał 5 Wszawica - informacje ogólne
Data: 2018-12-12, rozmiar: 389 KB
zał 4 Jak zapobiegać wszawicy
Data: 2018-12-12, rozmiar: 519 KB
zał 3 Broszura wszystko o wszawicy
Data: 2018-12-12, rozmiar: 3 MB
zał 2 Ulotka wszystko o wszawicy
Data: 2018-12-12, rozmiar: 349 KB
zał 1 Plakat wszystko o wszawicy
Data: 2018-12-12, rozmiar: 773 KB
9 listopada 2018

List Minister Anny Zalewskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ochronnych dzieci

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W związku z powyższym kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci.

Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom oraz przekazany na najbliższych zebraniach.

Z poważaniem

Anna Zalewska                                
Minister Edukacji Narodowej           

Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

Załączniki

24 maja 2018

Akcja społeczna „Bezpieczne dziecko”

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu prowadzi, pod patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego, akcję społeczną „Bezpieczne dziecko”. W załączeniu przekazujemy Państwu ulotkę informacyjną dotyczącą bezpiecznych zabawek i bezpiecznych sal zabaw.

Załączniki

ulotka
Data: 2018-05-24, rozmiar: 1 MB
3 lutego 2017

Publikacje Ośrodka Rozwoju Edukacji

Bank programów profilaktycznych – serwis internetowy Ośrodka Rozwoju Edukacji poświęcony programom rekomendowanym i informacjom dotyczącym profilaktyki zachowań ryzykownych:

  • promocja zdrowia psychicznego
  • profilaktyka uniwersalna
  • profilaktyka selektywna
  • profilaktyka wskazująca

Edukacja zdrowotna – materiały edukacyjne stanowiące praktyczne wskazówki dla dyrektorów i nauczycieli.

3 lutego 2017

Zasady zdrowego żywienia

Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie prowadzi działalność edukacyjną na rzecz poprawy świadomości i stanu wiedzy społeczeństwa z zakresu żywności, żywienia, aktywności fizycznej i ich wpływu na zdrowie.

Na stronie internetowej instytutu znajdują się informacje:

  • zasady zdrowego żywienia
  • normy żywienia
  • choroby żywieniowozależne i diety