12 grudnia 2018

Materiały edukacyjne dotyczące wszawicy

W związku z docierającymi sygnałami o przypadkach występowania wszawicy i owsicy wśród dzieci na terenie województwa wielkopolskiego, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (WPWIS) udostępnia  materiały edukacyjne z zakresu zapobiegania i zwalczania wszawicy i owsicy.

Jednocześnie WPWIS nadmienia, iż z uwagi na fakt, że wszawica i owsica nie znajdują się w wykazie chorób zakaźnych, stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018r. poz. 151 ze zm.), nie są objęte działaniem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych. Tym samym państwowy inspektor sanitarny nie ma kompetencji do wydania decyzji administracyjnej nakazującej wstrzymanie od uczęszczania do placówki systemu oświaty w trybie określonym ustawą.

Nie zmienia to jednak faktu, że wszawica i owsica są istotnym problemem o charakterze higienicznym, który co istotne, może być w pewnych przypadkach sygnałem zaniedbań opiekuńczych w stosunku do dziecka, co nie powinno być lekceważone. Zwalczanie wszawicy i owsicy winno opierać się obok zastosowania ogólnodostępnych preparatów połączonych z zabiegami higienicznymi na szeroko pojętej profilaktyce.

 

WPWIS podkreśla, iż aby prowadzone działania były skuteczne muszą być realizowane systematycznie i w sposób skoordynowany w ścisłej współpracy pomiędzy rodzicami/ opiekunami, dyrektorami placówek, nauczycielami i wychowawcami oraz pielęgniarka/higienistką szkolną.

Załączniki

zał 1 Plakat wszystko o wszawicy
Data: 2018-12-12, rozmiar: 773 KB
zał 2 Ulotka wszystko o wszawicy
Data: 2018-12-12, rozmiar: 349 KB
zał 3 Broszura wszystko o wszawicy
Data: 2018-12-12, rozmiar: 3 MB
zał 4 Jak zapobiegać wszawicy
Data: 2018-12-12, rozmiar: 519 KB
zał 5 Wszawica - informacje ogólne
Data: 2018-12-12, rozmiar: 389 KB
zał 6 Mity o wszawicy
Data: 2018-12-12, rozmiar: 667 KB
zał 7 Ulotka dotycząca owsicy
Data: 2018-12-12, rozmiar: 258 KB