2 lutego 2017

Ponowne ubieganie się o certyfikat wojewódzki

Certyfikat Wojewódzki Szkoła Promująca Zdrowie traci ważność po 5 latach od dnia jego wydania.

Warunkiem ponownego uzyskania certyfikatu wojewódzkiego jest:

  • kontakt z właściwym koordynatorem rejonowym,
  • podejmowanie działań zgodnie z Koncepcją i zasadami tworzenia Szkół Promujących Zdrowie,
  • przesyłanie, właściwemu koordynatorowi rejonowemu, raportów po każdym roku działalności wg wzoru dla szkół ubiegających się o certyfikat wojewódzki (wersja papierowa i elektroniczna, jako załącznik do e-maila),
  • przesłanie właściwemu koordynatorowi rejonowemu raportu końcowego wg wzoru dla szkół ubiegających się o certyfikat wojewódzki (wersja papierowa i elektroniczna, jako załącznik do e-maila),
  • po uzyskaniu akceptacji koordynatora rejonowego – dokonanie autoewaluacji pracy placówki w zakresie realizacji dwóch standardów Szkoły Promującej Zdrowie (w tym standardu IV) – arkusze do pobrania w dokumentacji dla szkół ubiegających się o certyfikat krajowy.