13 lutego 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na trenerów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, zaprasza nauczycieli z każdego powiatu do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Szkolenia odbędą się w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” i skierowane są do nauczycieli kształcenia zawodowego oraz kształcenia ogólnego posiadających kwalifikacje doradcy zawodowego, nauczycieli kształcenia zawodowego posiadających kursy lub szkolenia z obszaru doradztwa zawodowego, osób zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli posiadających kwalifikacje doradcy zawodowego.

W pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby:

  1. zatrudnione w Centrum Kształcenia Praktycznego, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
  2. będące nauczycielami kształcenia zawodowego, zatrudnione w Centrum Kształcenia Praktycznego, posiadające ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, kursy i szkolenia
    z doradztwa zawodowego prowadzone przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz inne instytucje szkoleniowe ),
  3. posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego, pracujące w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, tj. Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum, Szkoła Policealna dla młodzieży,
  4. będące nauczycielami kształcenia zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia),
  5. pracujące w publicznych wojewódzkich i powiatowych placówkach doskonalenia nauczycieli, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
  6. będące nauczycielami kształcenia zawodowego zatrudnionymi w wymienionych placówkach, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia).

Dodatkowe informacje dotyczące zwrotu kosztów za nocleg oraz dojazd:
“Nocleg w kraju jest kwalifikowalny, w przypadku wsparcia trwającego dłużej niż jeden dzień w sytuacji, gdy miejsce prowadzenia szkolenia/spotkania jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km (drogą publiczną, a nie w linii prostej),  a jednocześnie wsparcie zaczyna się przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie 17.00, chyba że nie ma dostępnego dojazdu publicznymi środkami transportu.

Zwrot kosztów dojazdu jest kwalifikowalny do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów 11 klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodu lub taksówki) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości.”

Zgłoszenia wraz wymaganą dokumentacją należy przesłać w terminie do 28 lutego 2018 r. na adres:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań z dopiskiem na kopercie Zgłoszenie-rekrutacja trenerów doradztwa edukacyjno-zawodowego lub osobiście dostarczyć do sekretariatu Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Szczegółowe informacje związane z przebiegiem rekrutacji i zasadami naboru uczestników szkoleń oraz warunkami współpracy trenerów z ORE są zamieszczone w załącznikach.

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji zespół projektu prosi o kontakt na numery telefonu zamieszczone w zakładce projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/doradztwo-zawodowe-przygotowanie-trenerow/doradztwo-zawodowe-przygotowanie-trenerow-aktualnosci/

Zachęcamy do udziału w projekcie.

Załączniki

Ogloszenie o naborze
Data: 2018-02-13, rozmiar: 79 KB
Załącznik nr 4 wymagania wobec kandydata
Data: 2018-02-13, rozmiar: 61 KB
Załącznik nr 5- formularz zgloszeniowy
Data: 2018-02-13, rozmiar: 67 KB
Załącznik nr 8- deklaracja współpracy
Data: 2018-02-13, rozmiar: 85 KB
Załącznik nr 9- oswiadczenie uczestnika
Data: 2018-02-13, rozmiar: 106 KB