Kategoria: Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

26 maja 2020

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – regulacje prawne

Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie przypomina o obowiązku realizacji zajęć dla młodocianych pracowników na turnusach dokształcania teoretycznego w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Zajęcia te powinny być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość[1].

Zgodnie z ramowym planem nauczania[2] dla branżowej szkoły I stopnia, uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez szkołę na turnus dokształcania teoretycznego w zakresie danego zawodu, odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo. Przepis ten w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie został zawieszony. W związku z powyższym nie ma możliwości przesunięcia realizacji turnusu zaplanowanego w danej klasie na obecny rok szkolny do klasy programowo wyższej.

Ponadto w przypadkach losowych dyrektor szkoły lub dyrektor centrum kształcenia zawodowego może zorganizować w ramach turnusu konsultacje indywidualne w wymiarze co najmniej 55 godzin[3].

 

 

[1] §13 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn. zm), zawieszający przepis § 23 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz.652) uniemożliwiający realizację kształcenia na turnusach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

[2] rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r., poz. 639).

[3] § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652).