21 czerwca 2017

Komunikat w sprawie podpisywania umów na dofinansowanie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r.

WAF.557.13.108.2017                                                                            Poznań, 21 czerwca 2017 r.

Dotyczy: Formularza umowy – dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2017 r.

 

Szanowni  Państwo,

W załączeniu znajduje się formularz umowy na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2017 r. wraz z załącznikami (zaktualizowany harmonogram i kosztorys). Proszę o wypełnienie pustych miejsc właściwymi danymi. W § 2 ust. 1 umowy proszę wpisać termin realizacji zadania publicznego zgodny z terminem wskazanym w dokumencie potwierdzającym zamieszczenie zgłoszonego wypoczynku w bazie wypoczynku prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej, z kolei w § 3 ust. 1 umowy proszę wpisać kwotę przyznanej dotacji oraz wypełnić pozostałe dane.

Załączniki do umowy stanowią:

  • oferta realizacji zadania publicznego złożona w Kuratorium Oświaty w Poznaniu – nie należy jej ponownie dołączać do umowy;
  • zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, jeśli dotyczy;
  • zaktualizowany kosztorys realizacji zadania;
  • kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji,

5)    dokumencie potwierdzającym zamieszczenie zgłoszonego wypoczynku w bazie wypoczynku prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Uwaga: Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji organizator zobowiązany jest dostarczyć w przypadku wystąpienia zmian w stosunku do dokumentów rejestrowych złożonych wraz z ofertą konkursową.

Wypełniony formularz umowy (w dwóch egzemplarzach) wraz z załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione proszę dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Poznaniu Kancelaria Główna pokój 339 na co najmniej 10 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wypoczynku (organizatorzy, którzy rozpoczynają wypoczynek 24 czerwca br. zobowiązani są dostarczyć podpisane umowy niezwłocznie).

 

 wz. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

                                                                                  /-/ Zbigniew Talaga

                                                                                  Wicekurator Oświaty

Załączniki

wzór umowy dofinansowanie 2017 (fundacje)
Data: 2017-06-21, rozmiar: 93 KB
wzór umowy dofinansowanie 2017 (stowarzyszenia)
Data: 2017-06-21, rozmiar: 93 KB
zaktualizowanyharmonogram 2017
Data: 2017-06-21, rozmiar: 54 KB
zaktualizowany kosztorys 2017 dofinasow._docx
Data: 2017-06-22, rozmiar: 72 KB