10 kwietnia 2018

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego – Aktywna tablica

Wojewoda Wielkopolski ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na  realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.

Sposób ubiegania się o dotację:

Etap pierwszy:
Realizatorzy programu – dyrektorzy szkół, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, występują do organów prowadzących z wnioskami o udział w programie w terminie do 15 kwietnia 2018 r.

Etap drugi:
Wnioski dyrektorów będą zweryfikowane i akceptowane przez organ prowadzący.

Etap trzeci:
Organ prowadzący szkołę sporządza wniosek zbiorczy i wraz z jednostkowymi wnioskami szkół kieruje do Wojewody Wielkopolskiego w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r.

Etap czwarty:
Zespół powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego, przeprowadza ocenę formalną wniosków oraz kwalifikuje szkoły do udziału w programie.

Komplet dokumentów stanowi: wniosek zbiorczy organu prowadzącego wraz z wykazem szkół wnioskujących o udział w programie oraz wniosków jednostkowych szkół ubiegających się o dotację. Wnioski zbiorcze organów prowadzących można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub przesłać na adres:Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań z dopiskiem „Aktywna tablica”

Komplet dokumentów winien być dostarczony do Kuratorium Oświaty w Poznaniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii Kuratorium Oświaty).

Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
Nie przewiduje się procedury uzupełniania niekompletnych wniosków.

Informacji o programie udziela Mateusz Leszkowicz tel. 780 386 022.
Informacji w sprawie składania wniosków udziela Beata Rokus-Stawińska 780 386 042.

Załączniki