5 października 2018

Stypendia i zasiłki szkolne wrzesień – grudzień 2018 r.

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, iż Minister Edukacji Narodowej dokonał naliczenia i podziału środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 26 – Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych ujętej w ustawie budżetowej na rok 2018, przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie od września do grudnia br.

Środki te naliczone są zgodnie z algorytmem ustalonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz.U. Nr 36, poz. 319).

tabela – podział środków