5 kwietnia 2019

Informacje dla rodziców w związku z zapowiadanymi strajkami nauczycieli

Szanowni Rodzice,

Z uwagi na liczne pytania kierowane przez Państwa do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, dotyczące realizacji zadań opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych przez szkoły/przedszkola w sytuacji zapowiadanych strajków nauczycieli, uprzejmie informuję, że:

 1. Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).
 2. Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).
 3. W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.
 4. Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno- wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
 5. Dyrektor jest odpowiedzialny za powiadomienie rodziców o sposobie i miejscu zapewniania przez szkolę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w czasie strajku, w tym wskazanie innych miejsc opieki zorganizowanych przez organ prowadzący (5).
 6. Rodzic jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Podstawa prawna:

 1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 t. poz. 69, z późn. zm.).
 2. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 t. poz. 967, z późn. zm.).
 3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 4. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 t. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 t. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z. dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
 5. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm).

Załączniki

Informacje dla rodziców
Data: 2019-04-05, rozmiar: 315 KB