30 kwietnia 2019

Międzynarodowy program badawczy ESPAD

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza do zapoznania się z informacją dotyczącą realizacji badania ankietowego w szkołach na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Badanie stanowi kontynuację międzynarodowego programu badawczego ESPAD.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii przystępują do badania od kwietnia br.
Badaniem tym zostaną objęci uczniowie urodzeni w 2001 r. i 2003 r. w wylosowanych szkołach.

Należy podkreślić, iż badanie stanowi ważny element współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomani (EMCDDA) oraz Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) w zakresie Globalnego Programu Oceny Nadużywania Narkotyków (GAP). Realizacja badania w 2019 roku jest przewidziana w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020.
W programie ESPAD obok naszego kraju uczestniczy obecnie blisko 40 krajów europejskich, dzięki czemu umożliwia to dokonywanie porównań międzynarodowych, a tym samym śledzenie trendu w Polsce na tle innych krajów i w skali kontynentu.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o pomoc w realizacji projektu badawczego oraz umożliwienie sprawnego przeprowadzenia badań w szkołach.

wz. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Aleksandra Maria Kuź
Wicekurator Oświaty