27 maja 2019

Bezpieczeństwo uczniów w szkołach i placówkach – ankieta

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa wielkopolskiego,

zgodnie z pismem MEN z dnia 11 maja 2019 roku (DWKI.WPB.5012.25.2019.BK), w trosce o bezpieczeństwo uczniów, mając na uwadze szereg niepokojących wydarzeń, które w ostatnim czasie stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów, zobowiązuję Państwa do zrealizowania, w ramach ustawowych obowiązków (art. 68 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) następujących zadań:

  • przeprowadzenia rad pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;
  • zorganizowania spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej;
  • przeprowadzenia godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka;
  • wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, w tym przez utworzenie formuły tzw. anonimowej skrzynki na sygnały.

Informuję o możliwości skorzystania przez szkoły i placówki z dokumentu Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/.

Wszystkie wyżej wymienione działania należy zrealizować w szkołach do końca maja br. i poinformować o sposobie ich realizacji poprzez wypełnienie ankiety on-line:  http://wre.ko.poznan.pl/bezpieczenstwo/

 

Z poważaniem
Z up. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
/-/ Aleksandra Maria Kuź
Wicekurator Oświaty