10 czerwca 2019

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim – kadencja 2019 – 2023

W związku z upływem z dniem 27 lipca 2019 r. kadencji Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim, Wielkopolski Kurator Oświaty zwraca się o zgłaszanie kandydatów na członków nowej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli, która zostanie powołana na kadencję od 28 lipca 2019 r. do 28 lipca 2023 r.

Stosownie do obowiązujących przepisów prawa członkiem komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli może być nauczyciel:

 • który posiada stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego,
 • który posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce, publicznej lub niepublicznej, lub w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich działających na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969)
 • który ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • który nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
 • wobec którego nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • który posiada nieposzlakowaną opinię.

Obowiązków członka komisji dyscyplinarnej nie można pełnić dłużej niż przez dwie pełne następujące po sobie kadencje. Wykonywanie zadań w komisji dyscyplinarnej przez jej członków jest traktowane na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

Kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli mogą zgłaszać:

 • rady pedagogiczne przedszkoli, szkół i placówek objętych właściwością danej komisji dyscyplinarnej, spośród nauczycieli zatrudnionych w danej jednostce oświatowej,
 • organy sprawujące nadzór pedagogiczny, spośród pracowników zatrudnionych w tych organach,
 • organy właściwych wojewódzkich struktur reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Organ zgłaszający kandydata na członka komisji dyscyplinarnej przedstawia uzasadnienie rekomendujące daną osobę do pełnienia obowiązków członka komisji dyscyplinarnej.

Uwzględniając powyższe, Wielkopolski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości ponownego zgłoszenia (na nową kadencję) tych członków, którzy brali udział w pracach komisji kończącej się kadencji i posiadają doświadczenie zapewniające ciągłość oraz prawidłowość jej prac.

Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim (kadencja 2019 – 2023) należy przesłać w terminie do 29 czerwca 2019 r. za pośrednictwem:

 • operatora pocztowego na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, lub
 • elektronicznej skrzynki podawczej Kuratorium Oświaty w Poznaniu na ePUAP na adres: /ko_poznan/SkrytkaESP

albo złożyć w kancelarii urzędu: budynek B, III piętro, pokój 339.

Zgłoszenie kandydata obejmuje następujące dokumenty będące wydrukiem formularza on-line umieszczonego pod adresem: http://naborkdn.ko.poznan.pl/:

 • pismo przewodnie (zgłoszenie)
 • uzasadnienie zgłoszenia kandydata (załącznik 1),
 • oświadczenie kandydata (załącznik 2),
 • klauzula informacyjna RODO (załącznik 3).

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. poz. 741)