24 lipca 2019

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – trudności z terminowym przeprowadzeniem badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Do
Komisji Rekrutacyjnych przeprowadzających nabór do szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych w województwie wielkopolskim

Rodzice i Absolwenci klas III gimnazjów i klas VIII szkół podstawowych

W trosce o pomyślny przebieg rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, z uwagi na trudności z terminowym przeprowadzeniem wymaganych badań lekarskich oraz zaplanowanym na 25 lipca terminem podania przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły, proszę, aby na liście kandydatów przyjętych zostali również ujęci kandydaci, którzy mają wyznaczony/przewidziany termin ww. badań lekarskich po 24 lipca br.

Kandydaci, którzy nie mogli w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji przedstawić wymaganego zaświadczenia/orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych odpowiednio do podjęcia praktycznej nauki zawodu lub do kierowania pojazdami, po uzyskaniu dokumentu zobowiązani są niezwłocznie dostarczyć go do szkoły, nie później jednak niż do 29 sierpnia 2019 r.

Z poważaniem
wz. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Aleksandra Maria Kuź
Wicekurator Oświaty