26 lipca 2019

Ogłoszenie o przedłużeniu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych[1] dla przedmiotów: historia i wos, wf, informatyka, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, świetlica i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie integracyjne i specjalne.

Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia wskazanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty spośród wymienionych niżej placówek:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz;
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 1, 62-510 Konin;
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno;
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła;
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.

Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy
niż trzy lata.

Wymiar i miejsce zatrudnienia nauczyciela, któremu zostaną powierzone zadania doradcy metodycznego, będzie ustalany w uzgodnieniu z nauczycielem i dyrektorem szkoły/placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz w porozumieniu z dyrektorem placówki doskonalenia nauczycieli, do której nauczyciel będzie skierowany, z zachowaniem zasady, że łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela–doradcy metodycznego.

GŁÓWNE ZADANIE DORADCY METODYCZNEGO

Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno­­­­­­­‑wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 3 września 2019 r. (liczy się data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu);
 • miejsce składania dokumentów: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
 • dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego. ………………………” (proszę wskazać przedmiot).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 600 858 452, 61 670 40 85, email: wre@ko.poznan.pl

[1] zgodnie § 25 ust. 1 – 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045)

Załączniki