11 lipca 2019

Tryb odwoławczy w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzice
Absolwenci dotychczasowych gimnazjów
Absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej
województwa wielkopolskiego

Dotyczy: procedury odwoławczej w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły.
  2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni mogą wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:
20zc ust. 6-9 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 stycznia 2017 r.
art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)