3 grudnia 2019

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 – zgłoszenia

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania konkursów do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

  1. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

Wielkopolski Kurator Oświaty, realizując zadania związane z procesem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych sporządza wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Wykaz zostanie opublikowany do końca lutego 2020 r.

Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w zawodach (konkursach) stanowi jedno z kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia konkursu należy dokonać za pomocą formularza on-line. Po wypełnieniu formularza, wydrukowane i podpisane przez organizatora zgłoszenie wraz z regulaminem należy niezwłocznie przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań z dopiskiem: „Wykaz zawodów” do końca grudnia 2019 r.

Jednocześnie informuję, że dokonanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z umieszczeniem zawodu (konkursu) w wykazie ustalonym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Wielkopolski Kurator Oświaty poda do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, dbając o zapewnienie powszechnej dostępności, wysoką jakość merytoryczną oraz funkcje dydaktyczno-wychowawcze organizowanych zawodów.

Informacji udziela:
wizytator Rafał Renz
Wojewódzki Koordynator Konkursów
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 057,  email: zawody@ko.poznan.pl

 

Definicje:
Przez zawody wiedzy, artystyczne i sportowe należy rozumieć konkursy i olimpiady oraz inne formy współzawodnictwa dla uczniów obejmujących podstawę programową lub wykraczających poza tę podstawę odpowiednio z przedmiotu lub przedmiotów ogólnokształcących (bloku tematycznego z tych przedmiotów), przedmiotów dodatkowych, albo dziedziny wiedzy oraz w różnych dyscyplinach sportu, i/lub kierunków polityki oświatowej państwa.

Organizatorami konkursów, mogą być podmioty działające na terenie szkoły tj. stowarzyszenia i inne organizacje, w tym organizacje harcerskie, a także inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową oraz instytucje działające na rzecz edukacji oraz rozwoju talentów i uzdolnień uczniów, które będąc organizatorem swoją działalność oświatową realizują w porozumieniu z dyrektorem danej szkoły w szczególności, w obszarze wychowania lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. Dyrektor, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców, wyraża zgodę na uczestniczenie uczniów w konkursie organizowanym w oparciu o jednolite zasady powszechnej dostępności. Jednakże nie oznacza to, że powyższe konkursy muszą być organizowane na terenie danej szkoły z uwagi ich wieloetapowość. Jednocześnie uczniowie uczestniczący powinni mieć, wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela, jako opiekuna merytorycznego konkursu.

Organizatorem może być także szkoła lub placówka w przypadku, gdy szkoła lub placówka samodzielnie albo we współpracy z innymi podmiotami taki konkurs organizuje.