7 kwietnia 2020

Dobre praktyki dotyczące organizacji i zarządzania szkołami w okresie pandemii – zgłoszenia

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele
Szkół oraz Placówek Oświatowych
województwa wielkopolskiego

Wydarzenia ostatnich tygodni spowodowały w naszym kraju głębokie przemodelowanie sposobu życia i pracy. Zmiany dotknęły także funkcjonowania systemu szkolnego. W celu ograniczenia pandemii szkoły zostały zamknięte, a nauczanie i wychowanie realizowane jest w innych formach. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. przychodzi z pomocą dyrektorom i nauczycielom, regulując tymczasowe funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wielkopolski Kurator Oświaty zwraca się do Państwa z prośbą o nadsyłane przykładów dobrych praktyk dotyczących organizacji i zarządzania szkołami oraz placówkami oświatowymi w nowych, trudnych warunkach. Zachęca do dzielenia się doświadczeniami, upowszechniania racjonalnych, użytecznych rozwiązań organizacyjnych zastosowanych w Państwa szkołach lub placówkach oświatowych.

Prosimy o zgłaszanie poprzez formularz on-line skutecznych rozwiązań organizacyjnych dotyczących, np.:

  1. przekazywania informacji uczniom i rodzicom o zasadach realizowania zadań szkoły,
  2. koordynowania współpracy między nauczycielami a uczniami i rodzicami, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów,
  3. ustalania, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania
    do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (uwzględniającego równomierne obciążenie uczniów, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć), terminów konsultacji z nauczycielem,
  4. ustalania we współpracy z nauczycielami źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać,
  5. monitorowania postępów uczniów, weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, uzyskanych przez niego ocenach,
  6. ustalania sposobów dokumentowania realizacji zadań,
  7. pełnienia nadzoru pedagogicznego przez dyrektora
  8. lub innych aspektów pracy szkoły.

Formularz on-line jest dostępny pod adresem: http://wre.ko.poznan.pl/praktyki_zdalne/new.php

Baza dobrych praktyk: http://wre.ko.poznan.pl/praktyki_zdalne/

Sprawę prowadzi dr Mateusz Leszkowicz, e-mail: m.leszkowicz@ko.poznan.pl

Z poważaniem
Z up. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Aleksandra Kuź
Wicekurator Oświaty