26 maja 2020

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych[1] dla przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, biologia, chemia,fizyka, geografia, historia i wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne, informatyka, edukacja wczesnoszkolna, psycholog i pedagog, przedmioty artystyczne, kształcenie zawodowe, biblioteki szkolne.

Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia wskazanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty spośród wymienionych niżej placówek:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz;
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 1, 62-510 Konin
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno;
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła;
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.

Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.

GŁÓWNE ZADANIE DORADCY METODYCZNEGO

Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno­­­­­­­‑wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 10 czerwca 2020 r.
  (liczy się data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu);
 • miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań

 • dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego.………………………” (proszę wskazać przedmiot).

 

[1]  zgodnie § 25 ust. 1 – 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28  maja  2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045)

Załączniki