26 czerwca 2020

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych.

WARUNKI PRACY

Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego
przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia wskazanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty spośród wymienionych niżej placówek:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz;
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 1, 62-510 Konin
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno;
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła;
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy
niż trzy lata.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 10 lipca 2020 (liczy się data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu);
 • miejsce składania dokumentów: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93,61-716 Poznań
 • dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego.………………………” (proszę wskazać przedmiot).

INNE INFORMACJE

 • złożone oferty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym;
 • osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione o formie i terminie dalszego postępowania (postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz w delegaturach kuratorium w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile);
 • oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 670 40 85, email: wre@ko.poznan.pl
 • wynagrodzenie zgodne ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela i wymiarem etatu zatrudnienia na stanowisku doradcy metodycznego.

Załączniki

ogloszenie o naborze doradcy
Data: 2020-06-26, rozmiar: 38 KB
wniosek
Data: 2020-06-26, rozmiar: 45 KB
klauzula RODO
Data: 2020-06-26, rozmiar: 35 KB
oświadczenia
Data: 2020-06-26, rozmiar: 376 KB