27 lutego 2021

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

  1. Art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020, poz. 910 z późn. zm);
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019, poz. 1737).

Corocznie podaje się do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za zwycięskie w tych zawodach.

Przez zawody rozumie się różnego rodzaju formy współzawodnictwa, m.in.: konkursy, zawody sportowe, przeglądy, rozgrywki, turnieje, mistrzostwa.

W związku z tworzeniem corocznego wykazu Wielkopolski Kurator Oświaty, w każdym roku szkolnym, przyjmuje zgłoszenia konkursów adresowanych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa wielkopolskiego od organizatorów i weryfikuje je zgodnie z określonymi kryteriami.

Osiągane sukcesy uczniów, w wymienionych w wykazie konkursach i zawodach, uprawniają do umieszczenia adnotacji na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jako szczególne osiągnięcie oraz do przyznania punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

W wypadku, gdy uczeń ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Uczniowie, którzy w poprzednich latach szkolnych uzyskali prawo otrzymania punktów w procesie rekrutacji za zajęcie wysokiego miejsca lub uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach interdyscyplinarnych i tematycznych nieuwzględnionych w niniejszych załącznikach do bieżącego zarządzenia, ale wymienionych w załącznikach do zarządzeń Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z lat poprzednich http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja_aktualnosci/2020/03/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-uwzglednianych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-archiwum/, zachowują swoje uprawnienia jeśli tylko odpowiednia adnotacja o szczególnych osiągnięciach została umieszczona na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Ponadto w tabeli (załączniku 1) umieszczony zapis pod pozycją „Przewidywana liczba miejsc zwycięskich” oznacza miejsca uznane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za wysokie (np. 9 – oznacza pierwszych 9 miejsc wysokich w danych zawodach).

 

Informacji udziela:
wizytator Rafał Renz
Wojewódzki Koordynator Konkursów
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 780 386 057, email: zawody@ko.poznan.pl

Załączniki