13 stycznia 2022

Rekrutacja nauczycieli do pracy za granicą – informacja ORPEG

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi nabór nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2022/2023. W rekrutacji mogą uczestniczyć: poloniści, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki. Będą oni kierowani do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji oraz Argentyny i Brazylii. Termin zakończenia rekrutacji mija 31 stycznia br.

Rekrutacja nauczycieli do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w wersji papierowej na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.

Szczegóły dostępne są na stronie ORPEG w zakładce „Kierowanie nauczycieli” lub pod numerem telefonu (22) 853 87 06.

Wymagania

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

  • kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu;
  • znajomość języka rosyjskiego (Europa Środkowo-Wschodnia i Azja), języka portugalskiego (Brazylia), języka hiszpańskiego (Argentyna) i/lub obowiązującego w kraju skierowania;
  • co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
  • warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zapewnia wsparcie przy relokacji.

Obowiązki

Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Osoby te organizują także m.in. drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne.

Zadaniem nauczycieli kierowanych do pracy za granicą jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także wspieranie w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

Informacje dodatkowe

  • Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  • Oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone.
  • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  • Kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność z oryginałem.
  • ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Źródło: MEiN