Kategoria: Ewaluacja

28 lutego 2017

Ewaluacja – informacje podstawowe

 1. Ewaluacja jest jedną z form nadzoru pedagogicznego. Polega na gromadzeniu, analizowaniu i komunikowaniu informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę lub placówkę. Wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w szkole lub placówce.
 2. Ewaluacja zewnętrzna prowadzona jest przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyznaczony do tego zadania, na podstawie imiennego upoważnienia.
 3. Ewaluacja całościowa przeprowadzana jest w zakresie wszystkich wymagań, natomiast ewaluacja problemowa przeprowadzana jest w zakresie wybranych wymagań, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015, poz. 1214).
 4. Ewaluacja zewnętrzna obejmuje:
  • zbieranie i analizowanie informacji o działaniach szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;
  • opisanie działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań;
  • ustalenie, czy szkoła lub placówka spełnia badane wymagania;
  • przygotowanie raportu z ewaluacji.
 5. Dyrektor szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę zostaje zawiadomiony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o terminie ewaluacji zewnętrznej na co najmniej 30 dni przed jej rozpoczęciem. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie ewaluacji w terminie określonym w zawiadomieniu, może rozpocząć się w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wskazanego w zawiadomienia. Dyrektor szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę zostaje niezwłocznie powiadomiony o zmianie terminu ewaluacji.
 6. Zespół przeprowadzający ewaluację przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej zakres i harmonogram ewaluacji. W przypadku, gdy rady pedagogicznej w jednostce nie tworzy się – na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe jednostki.
 7. Czynności ewaluacji nie mogą zakłócać pracy szkoły lub placówki, nie powinny trwać dłużej niż 5 dni w ciągu kolejnych 2 tygodni. W sytuacji, w której nie byłoby to możliwe, czynności te mogą być przeprowadzone w ciągu kolejnych 3 tygodni.
 8. Wielkopolski Kurator Oświaty może przerwać ewaluację zewnętrzną jeśli uzyska informacje o działaniach szkoły lub placówki mających wpływ na wiarygodność wyników ewaluacji. Pisemne powiadomienie o przerwaniu ewaluacji przekazywane jest niezwłocznie dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę. Dyrektor szkoły lub placówki może w ciągu 7 dni przedstawić pisemnie stanowisko wobec przyczyn przerwania ewaluacji zewnętrznej.
 9. W przypadku przerwania ewaluacji, w szkole lub placówce przeprowadza się ewaluację całościową w innym terminie.
 10. Zespół przeprowadzający ewaluację zewnętrzną przed sporządzeniem raportu przedstawia wyniki i wstępne wnioski z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej. W przypadku, gdy rady pedagogicznej w jednostce nie tworzy się – na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe jednostki.
 11. Raport, obejmujący opis działań szkoły lub placówki w zakresie badanych wymagań i ustalenie czy szkoła lub placówka spełnia badane wymaganie, sporządza się w terminie 25 dni roboczych licząc od dnia rozpoczęcia w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej. Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje ww. raport dyrektorowi oraz organowi prowadzącemu w terminie 7 dni roboczych od dnia jego sporządzenia.
 12. Dyrektor szkoły lub placówki w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania raportu może zgłosić do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pisemne umotywowane zastrzeżenia dotyczące raportu. W takim przypadku organ sprawujący nadzór pedagogiczny zajmuje pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazuje je dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń dokonuje się zmian w raporcie z ewaluacji, który zostaje przekazany dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu.
 13. W przypadku ustalenia, iż szkoła lub placówka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, w:
  • pkt 3-6 części I. Wymagania wobec przedszkoli,
  • pkt 2-7 części II. Wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • pkt 2 i 3 części III. Wymagania wobec placówek oświatowo-wychowawczych i placówek artystycznych,
  • pkt 3 części IV. Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych,
  • pkt 1-4 części V. Wymagania wobec specjalnych ośrodków wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
  • pkt 2-5 części VI. Wymagania wobec szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  • pkt 2-6 części VII. Wymagania wobec szkół w zakładach karnych i aresztach śledczych, Wielkopolski Kurator Oświaty poleca dyrektorowi szkoły lub placówki opracowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania i wyznacza termin realizacji tego polecenia.