Kategoria: Kontrola

27 lutego 2017

Kontrola – informacje podstawowe

 

 1. Kontrola jest jedną z form nadzoru pedagogicznego. Poprzez kontrolę należy rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.
 2. Kontrolę przeprowadza osoba lub zespół wyznaczony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie imiennego upoważnienia.
 3. Kontrola może stanowić działania planowe prowadzone przez kuratorów oświaty zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. Kontrola planowa jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
 4. Wielkopolski Kuratora Oświaty zawiadamia, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kontroli planowej, dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia kontroli przewidzianej w planie nadzoru pedagogicznego, jej terminie i tematyce.
 5. Kontrola planowa nie powinna trwać dłużej niż 2 dni.
 6. Kontrola może stanowić działania doraźne, prowadzone przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego. Wielkopolski Kurator Oświaty podejmuje decyzję o przeprowadzeniu kontroli doraźnej:
  • na podstawie analizy dotychczasowych wyników nadzoru pedagogicznego;
  • na wniosek m.in. organu prowadzącego szkołę lub placówkę, rodziców, uczniów, nauczycieli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Prokuratury lub w związku z informacją pozyskaną od innych podmiotów.
 7. Wielkopolski Kuratora Oświaty zawiadamia o terminie kontroli doraźnej dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiednio telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kontrolę przeprowadza się bez zawiadomienia.
 8. Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli (kontrolujący) rzetelnie i obiektywnie ustala stan faktyczny, zbiera niezbędne dowody stanowiące podstawę ustaleń kontroli, zapewnia dyrektorowi szkoły lub placówki czynny udział w kontroli oraz dokumentuje czynności kontroli. Zebrane w toku kontroli dokumenty potwierdzające przebieg i wyniki czynności kontroli stanowią akta kontroli.
 9. Kontrolujący mogą wydawać dyrektorom szkół lub placówek zalecenia wynikające z przeprowadzonych czynności wraz z terminem ich realizacji.
 10. Kontrolujący sporządza protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazuje, za poświadczeniem odbioru, dyrektorowi szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli, drugi – włącza do akt kontroli.
 11. Dyrektor szkoły lub placówki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając wyjaśnienia dotyczące przyczyn odmowy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez dyrektora szkoły lub placówki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego.
 12. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń lub zaleceń zawartych w protokole kontroli.
  W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Wielkopolski Kurator Oświaty może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych.
  W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, Wielkopolski Kurator Oświaty dokonuje zmian w protokole kontroli i przekazuje go dyrektorowi szkoły lub placówki.
  W przypadku nieuwzględnienia całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń Wielkopolski Kurator Oświaty sporządza pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazuje je dyrektorowi szkoły lub placówki, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń.
 13. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń – w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić:
  • organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
  • organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
 14. W razie stwierdzenia istotnych uchybień w działalności szkoły lub placówki Wielkopolski Kurator Oświaty, niezależnie od wydanych zaleceń z przeprowadzonych czynności nadzoru, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ prowadzący szkołę lub placówkę.
 15. Wielkopolski Kurator Oświaty może wydawać organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę zalecenia wynikające z czynności nadzoru.