Kategoria: Monitorowanie

25 lutego 2021

Monitorowanie zapewnienia wychowankom MOWu bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce

Szanowni Państwo Dyrektorzy
młodzieżowych ośrodków wychowawczych

 

Na platformie www.seo2.npseo.pl zamieszczony został arkusz monitorowania „Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce” wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21. Monitorowanie obejmie wszystkie placówki w województwie wielkopolskim. Uprzejmie prosimy o wypełnienie arkusza monitorowania do końca marca 2021.

Monitorowanie odbywać się będzie w tylko w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełniają elektronicznie zamieszczony na platformie arkusz monitorowania, dostępny też w wersji tekstowej (prosimy nie przysyłać do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wypełnionej ankiety ani w wersji papierowej, ani elektronicznej).

Warunkiem wypełnienia arkusza monitorowania jest posiadanie przez daną szkołę konta na platformie SEO.

W przypadku trudności prosimy o kontakt z wizytatorem rejonowym.

Arkusz monitorowania w wersji tekstowej (w formacie doc i pdf) oraz harmonogram monitorowania dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20202021

Zwracam Państwa uwagę na rozbieżność numeracji pytań w arkuszach w wersji tekstowej
oraz ankiety zamieszczonej na platformie SEO.

W związku z powyższym do zadań Państwa Dyrektorów należy:

  • zarejestrowanie się na platformie seo2.npseo.pl (informujemy, że rejestracja możliwa jest w każdym terminie; dotychczasowe loginy i hasła nie tracą mocy; dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła),
  • wypełnienie on-line arkusza monitorowania w wyznaczonym terminie,
  • w przypadku zespołu szkół lub placówek należy wypełnić odrębne ankiety dla szkół każdego typu oraz placówek wchodzących w skład danego zespołu,
  • przed zamknięciem ankiety należy sprawdzić, czy udzielono odpowiedzi na każde wymagane pytanie – jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona.

Dodatkowych informacji o monitorowaniu udzielają:

 

Marta Kryjom, tel. 780 386 125
Karolina Adamska, tel. 780 386 020
z Wydziału Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

 

 

Załączniki

20 listopada 2020

Monitorowanie uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych szkół województwa wielkopolskiego

Na platformie www.seo2.npseo.pl zamieszczony został arkusz monitorowania „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia” wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21. Monitorowanie obejmie łącznie 5% publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych dla młodzieży, liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników i branżowych szkół I stopnia, każdego rodzaju (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych) oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy. Uprzejmie prosimy o wypełnienie arkusza monitorowania do końca marca 2021.

Monitorowanie odbywać się będzie w tylko w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Proszę o jego wypełnienie wyłącznie Państwa Dyrektorów szkół, którzy otrzymają zawiadomienie o monitorowaniu pocztą elektroniczną. Dyrektorzy szkół wypełniają elektronicznie zamieszczony na platformie arkusz monitorowania, wcześniej dostępny w wersji tekstowej (prosimy nie przysyłać do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wypełnionej ankiety ani w wersji papierowej, ani elektronicznej).

Warunkiem wypełnienia arkusza monitorowania jest posiadanie przez daną szkołę konta na platformie SEO. W przypadku trudności prosimy o kontakt z wizytatorem rejonowym.

Arkusz monitorowania w wersji tekstowej (w formacie doc i pdf) oraz harmonogram monitorowania dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20202021

Zwracam Państwa uwagę na rozbieżność numeracji pytań w arkuszach w wersji tekstowej oraz ankiety zamieszczonej na platformie SEO.
W związku z powyższym do zadań Państwa Dyrektorów należy:

  • zarejestrowanie się na platformie seo2.npseo.pl (informujemy, że rejestracja możliwa jest w każdym terminie; dotychczasowe loginy i hasła nie tracą mocy; dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła),
  • wypełnienie on-line arkusza monitorowania w wyznaczonym terminie,
  • w przypadku zespołu szkół lub placówek należy wypełnić odrębne ankiety dla szkół każdego typu oraz placówek wchodzących w skład danego zespołu,
  • przed zamknięciem ankiety należy sprawdzić, czy udzielono odpowiedzi na każde wymagane pytanie – jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona.

Dodatkowych informacji o monitorowaniu udzielają:

Wydział Nadzoru Pedagogicznego
Adela Łabuzińska, starszy wizytator
tel. 780 386 082

Dorota Śliwińska, starszy wizytator
tel. 780 386 078

Delegatura w Kaliszu
Elżbieta Czuba, starszy wizytator
tel. 608 062 845

Delegatura w Koninie
Aneta Jarmuż, starszy wizytator
tel. 780 386 113

Delegatura w Lesznie
Katarzyna Strzelbicka, wizytator
tel. 664 496 352

Delegatura w Pile
Justyna Ryder, wizytator
tel.: 780386092

 

22 października 2020

Monitorowanie organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych branżowych szkół II stopnia z terenu województwa wielkopolskiego

Na platformie www.seo2.npseo.pl zamieszczony został arkusz monitorowania „Arkusz monitorowania organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia” wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21. Uprzejmie prosimy o wypełnienie arkusza monitorowania do końca maja 2021.

Monitorowanie odbywać się będzie w tylko w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam arkusz monitorowania, wcześniej dostępny w wersji tekstowej (prosimy nie przysyłać do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wypełnionej ankiety ani w wersji papierowej, ani elektronicznej).

Warunkiem wypełnienia arkusza monitorowania jest posiadanie przez daną szkołę konta
na platformie SEO. W przypadku trudności prosimy o kontakt z wizytatorem rejonowym.

Wersje tekstowe ankiet monitorowania (w formacie doc i pdf) zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Jakość edukacji\Nadzór pedagogiczny.

Informacji w sprawie monitorowania udziela wizytator Renata Jocz, wojewódzki koordynator ds. kształcenia zawodowego – r.jocz@ko.poznan.pl

Załączniki

Wykaz szkół do monitorowania
Data: 2020-11-10, rozmiar: 19 KB
9 marca 2020

Monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym

Kuratorium Oświaty w Poznaniu zamieszcza wykaz szkół i placówek wylosowanych do przeprowadzenia monitorowania „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.”

Załączniki

Wykaz szkół do monitorowania
Data: 2020-03-09, rozmiar: 92 KB