Kategoria: Monitorowanie

29 maja 2019

Monitorowanie podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019 – arkusz dostępny na stronie seo2.npseo.pl

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół publicznych
województwa wielkopolskiego.

W okresie od 24 maja 2019 r. do 3 czerwca 2019 r. w trybie działań doraźnych zostanie przeprowadzone monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019. Arkusz do przeprowadzenia monitorowania jest dostępny na platformie seo2.npseo.pl Monitorowaniem objęte są szkoły:

  • publiczne
  • ogólnodostępne i specjalne
  • dla młodzieży oraz dorosłych

we wszystkich typach szkół, z wyłączeniem szkół policealnych.

UWAGA: Dyrektorzy zespołu szkół wypełniają arkusz odrębnie dla każdego typu szkoły, np. jeżeli w zespole funkcjonuje szkoła podstawowa i przedszkole, to należy wypełnić dwa arkusze, osobno dla szkoły podstawowej, osobno dla przedszkola, w szkołach podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi należy wypełnić analogicznie: osobno dla szkoły podstawowej, osobno dla oddziału gimnazjalnego (typ szkoły: gimnazjum).

W załączeniu arkusz w formacie WORD (jako narzędzie pomocnicze do zbierania danych).

W razie wątpliwości lub trudności z dostępem do platformy seo2.npseo.pl prosimy o kontakt z wizytatorem nadzorującym szkołę.

Załączniki

27 maja 2019

Bezpieczeństwo uczniów w szkołach i placówkach – ankieta

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa wielkopolskiego,

zgodnie z pismem MEN z dnia 11 maja 2019 roku (DWKI.WPB.5012.25.2019.BK), w trosce o bezpieczeństwo uczniów, mając na uwadze szereg niepokojących wydarzeń, które w ostatnim czasie stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia i bezpieczeństwa uczniów, zobowiązuję Państwa do zrealizowania, w ramach ustawowych obowiązków (art. 68 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) następujących zadań:

  • przeprowadzenia rad pedagogicznych na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;
  • zorganizowania spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej;
  • przeprowadzenia godzin wychowawczych z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka;
  • wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, w tym przez utworzenie formuły tzw. anonimowej skrzynki na sygnały.

Informuję o możliwości skorzystania przez szkoły i placówki z dokumentu Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/.

Wszystkie wyżej wymienione działania należy zrealizować w szkołach do końca maja br. i poinformować o sposobie ich realizacji poprzez wypełnienie ankiety on-line:  http://wre.ko.poznan.pl/bezpieczenstwo/

 

Z poważaniem
Z up. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
/-/ Aleksandra Maria Kuź
Wicekurator Oświaty

14 maja 2019

Monitorowanie „Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno‐komunikacyjnych w procesie nauczania”

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych
z terenu województwa wielkopolskiego

Przypominamy, że na platformie www.seo2.npseo.pl zamieszczony został arkusz monitorowania „Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno‐komunikacyjnych w procesie nauczania” wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2018/2019.

Monitorowanie odbywa się w tylko w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełniają zamieszczony tam arkusz monitorowania (prosimy nie przysyłać do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wypełnionej ankiety ani w wersji papierowej, ani elektronicznej).

Monitorowaniu podlegają publiczne szkoły podstawowe ogólnodostępne i specjalne.

Państwa, którzy nie wypełnili lub nie zakończyli ankiety w poprzednim terminie prosimy o niezwłoczne wypełnienie.

Ankiet wypełnionych i zakończonych prawidłowo nie należy wypełniać ponownie.

Tych z państwa, którzy wypełnili ankietę dla Zespołu Szkół, Liceum, Gimnazjum, Przedszkola itp. prosimy o ponowne wypełnienie jej wyłącznie dla SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie arkusza monitorowania w ostatecznym terminie do 27 maja godz. 15.00.

W przypadku trudności prosimy o kontakt z wizytatorem rejonowym.

Wersje tekstowe ankiet monitorowania (w formacie *.doc i *.pdf) zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Jakość edukacji\Nadzór pedagogiczny.

7 marca 2019

Monitorowanie organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych
w których uczniowie realizują indywidualny program lub tok nauki

Przypominamy, że na platformie www.seo2.npseo.pl jest zamieszczony arkusz monitorowania organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2018/2019. Uprzejmie prosimy o wypełnienie arkusza monitorowania w terminie do 8 marca godz. 15.00.

Monitorowanie odbywa się w tylko w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełniają zamieszczony tam arkusz monitorowania, wcześniej dostępny w wersji tekstowej (prosimy nie przysyłać do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wypełnionej ankiety ani w wersji papierowej, ani elektronicznej).

Warunkiem wypełnienia arkusza monitorowania jest posiadanie przez daną szkołę konta na platformie SEO. W przypadku trudności prosimy o kontakt z wizytatorem rejonowym.

Wersje tekstowe ankiet monitorowania (w formacie *.doc i *.pdf) zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Jakość edukacji\Nadzór pedagogiczny.