25 lutego 2021

Monitorowanie zapewnienia wychowankom MOWu bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce

Szanowni Państwo Dyrektorzy
młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Na platformie www.seo2.npseo.pl zamieszczony został arkusz monitorowania „Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce” wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21. Monitorowanie obejmie wszystkie placówki w województwie wielkopolskim. Uprzejmie prosimy o wypełnienie arkusza monitorowania do końca marca 2021.

Monitorowanie odbywać się będzie w tylko w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełniają elektronicznie zamieszczony na platformie arkusz monitorowania, dostępny też w wersji tekstowej (prosimy nie przysyłać do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wypełnionej ankiety ani w wersji papierowej, ani elektronicznej).

Warunkiem wypełnienia arkusza monitorowania jest posiadanie przez daną szkołę konta na platformie SEO.

W przypadku trudności prosimy o kontakt z wizytatorem rejonowym.

Arkusz monitorowania w wersji tekstowej (w formacie doc i pdf) oraz harmonogram monitorowania dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20202021

Zwracam Państwa uwagę na rozbieżność numeracji pytań w arkuszach w wersji tekstowej
oraz ankiety zamieszczonej na platformie SEO.

W związku z powyższym do zadań Państwa Dyrektorów należy:

  • zarejestrowanie się na platformie seo2.npseo.pl (informujemy, że rejestracja możliwa jest w każdym terminie; dotychczasowe loginy i hasła nie tracą mocy; dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła),
  • wypełnienie on-line arkusza monitorowania w wyznaczonym terminie,
  • w przypadku zespołu szkół lub placówek należy wypełnić odrębne ankiety dla szkół każdego typu oraz placówek wchodzących w skład danego zespołu,
  • przed zamknięciem ankiety należy sprawdzić, czy udzielono odpowiedzi na każde wymagane pytanie – jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona.

Dodatkowych informacji o monitorowaniu udzielają:
Marta Kryjom, tel. 780 386 125
Karolina Adamska, tel. 780 386 020
Wydział Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Załączniki