6 lutego 2017

Zmiany w Planie nadzoru pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 110.1.12.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2017 roku zmieniające zarządzenie Nr 110.1.1224.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie planu nadzoru pedagogicznego w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 31 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) i § 22 ust. 1, 2 i 4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015, poz. 1270), zarządza się co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 110.1.1224.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie planu nadzoru pedagogicznego w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2016/2017 zmienia się załącznik Plan nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2016/2017, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, dyrektorowi Wydziału Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, dyrektorowi Wydziału Rozwoju Edukacji, dyrektorowi delegatury w Kaliszu, dyrektorowi delegatury w Koninie, dyrektorowi delegatury w Lesznie, dyrektorowi delegatury w Pile.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki