31 sierpnia 2017

Plan nadzoru pedagogicznego – rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie Nr 110.1.1275.2017

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie planu nadzoru pedagogicznego

w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2017/2018

 

Na podstawie art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) w zw. z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) i § 22 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015, poz. 1270) przy uwzględnieniu Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 6 lipca 2017 r., zarządza się co następuje:

  1. Wprowadza się Plan nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2017/2018, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, dyrektorowi Wydziału do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół, dyrektorowi Wydziału Rozwoju Edukacji, dyrektorowi Delegatury w Kaliszu, dyrektorowi Delegatury w Koninie, dyrektorowi Delegatury w Lesznie, dyrektorowi Delegatury w Pile.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wielkopolski Kurator Oświaty

     Elżbieta Leszczyńska

 

Załączniki

Zarządzenie Nr 110.1.1275.2017
Data: 2017-08-31, rozmiar: 380 KB
Plan nadzoru pedagogicznego 2017-2018 (2)
Data: 2017-09-01, rozmiar: 358 KB