15 września 2017

Plan nadzoru pedagogicznego – rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie Nr 110.1.1278.2017
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 14 września 2017 r.
w sprawie planu nadzoru pedagogicznego
w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2017/2018

 
Na podstawie art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) w zw. z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) oraz § 20 i § 34 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 r. poz. 1658), przy uwzględnieniu Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 6 lipca 2017 r., zarządza się co następuje:

  1. Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 r. poz. 1658) dostosowuje się plan nadzoru pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wprowadzonego Zarządzeniem Nr 110.1.1275.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie planu nadzoru pedagogicznego w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2017/2018.
  2. Plan nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2017/2018 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, dyrektorowi Wydziału do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół, dyrektorowi Wydziału Rozwoju Edukacji, dyrektorowi Delegatury w Kaliszu, dyrektorowi Delegatury w Koninie, dyrektorowi Delegatury w Lesznie, dyrektorowi Delegatury w Pile.
  4. Traci moc Zarządzenie Nr 110.1.1275.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie planu nadzoru pedagogicznego w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2017/2018.
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska

Załączniki