22 grudnia 2017

Zmiany w Planie nadzoru pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie Nr 110.1.1949.2017
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 21 grudnia 2017 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 110.1.1278.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 14 września 2017 r. w sprawie planu nadzoru pedagogicznego w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) w zw. z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) oraz § 20 i § 34 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 r. poz. 1658), przy uwzględnieniu Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 6 lipca 2017 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W Załączniku do Zarządzenia Nr 110.1.1278.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2017 r. w sprawie planu nadzoru pedagogicznego w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2017/2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) Punkt II.3 otrzymuje brzmienie:

W zakresie monitorowania:

Lp. Kierunki realizacji zadań
z zakresu nadzoru pedagogicznego
– monitorowanie
Typ szkoły/rodzaj placówki Planowana liczba szkół i placówek objętych monitorowaniem
1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach. szkoła podstawowa 1
publiczne i niepubliczne
licea ogólnokształcące
8
publiczne i niepubliczne
technika
4
2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich
typach szkół.
publiczne i niepubliczne
przedszkola
1 246
publiczne i niepubliczne
szkoły podstawowe
1 261
publiczne i niepubliczne
gimnazja
123
publiczne i niepubliczne
licea ogólnokształcące
361
publiczne i niepubliczne
technika
167
publiczne i niepubliczne
szkoły branżowe I stopnia
132
publiczne i niepubliczne
szkoły policealne
270
kolegium pracowników
służb społecznych
1
SUMA 3 574

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, dyrektorowi Wydziału do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół, dyrektorowi Wydziału Rozwoju Edukacji, dyrektorowi Delegatury w Kaliszu, dyrektorowi Delegatury w Koninie, dyrektorowi Delegatury w Lesznie, dyrektorowi Delegatury w Pile.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska

Załączniki