31 sierpnia 2018

Plan nadzoru pedagogicznego – rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 110.1.1319.2018

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie planu nadzoru pedagogicznego

w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2018/2019

 

Na podstawie art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) w związku z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) i § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017, poz. 1658) oraz przepisów zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611) przy uwzględnieniu Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 5 lipca 2018 r. oraz założeń do opracowania planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty w roku szkolnym 2018/2019 z dnia 20 sierpnia 2018 r. zarządza się co następuje:

    § 1

Wprowadza się Plan nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2018/2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

    § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wielkopolski Kurator Oświaty

Elżbieta Leszczyńska

Załączniki