30 sierpnia 2019

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr 110.1.1129.2019

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie planu nadzoru pedagogicznego

w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2019/2020

 

Na podstawie art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) w związku z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) i § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017, poz. 1658) oraz przepisów zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611 z późn. zm.) przy uwzględnieniu Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 3 lipca 2019 r. oraz założeń do opracowania planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty w roku szkolnym 2019/2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się Plan nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2019/2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Rozwoju Edukacji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wielkopolski Kurator Oświaty

/-/ Elżbieta Leszczyńska

Załączniki