21 lutego 2018

ZMIANA TERMINU! Szkolenie trenerów w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Starostowie, Wójtowie
w województwie wielkopolskim

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy).

W ramach projektu zakłada się przeszkolenie 500 trenerów (co najmniej po jednej osobie z każdego powiatu), którzy będą mogli prowadzić szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego na wszystkich etapach edukacyjnych oraz nieodpłatnie obejmą szkoły  i placówki zewnętrznym wsparciem.

Udział w szkoleniu i materiały są bezpłatne. Szczegółowe warunki udziału, formularze dostępne są  na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w zakładce Aktualności, pod nazwą: Ogłoszenie o naborze kandydatów na szkolenie trenerów w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Zgłoszenia wraz wymaganą dokumentacją należy przesłać w terminie do 22 marca 2018 r. (zmiana terminu) na adres:

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań z dopiskiem na kopercie Zgłoszenie-rekrutacja trenerów doradztwa edukacyjno-zawodowego lub osobiście dostarczyć do sekretariatu Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Warunkiem niezbędnym jest zatrudnienie LUB/I zamieszkanie w powiecie, a udział w projekcie polega na odbyciu trzydniowego szkolenia w mieście wojewódzkim i kończy się z dniem zakończenia projektu tj. 30 czerwca 2018 roku. Szkolenie w Poznaniu odbędzie się w dniach: 9-11 kwietnia, 13-15 czerwca 2018 r.

Zachęcam doradców zawodowych oraz nauczycieli kształcenia zawodowego posiadających ukończone formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego do udziału w szkoleniu.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska