9 maja 2018

Ogłoszenie o konkursie POWER – Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń

Celem konkursu jest wdrożenie w każdym województwie szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają tylko dwa projekty z każdego województwa.

Beneficjentem projektów w ramach ww. konkursu mogą być podmioty publiczne będące organami prowadzącymi (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów) szkoły realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Dzięki Państwa pomocy możliwe będzie zrealizowanie interwencji w ramach, której w każdym województwie powstaną szkoły ćwiczeń, realizujące zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego w kolejnych latach. Będą to modelowe placówki, pozwalające na dalszy rozwój szkół ćwiczeń, zgodnie z potrzebami lokalnego środowiska edukacyjnego.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu oraz załączniki, są dostępne na stronie: https://efs.men.gov.pl/ogloszenia-nabory/wsparcie-tworzenia-sieci-szkol-cwiczen-szkoly-cwiczen/.

W przypadku dalszych pytań w zakresie konkursu proszę o kontakt na adres konkurs.szkolacwiczen@men.gov.pl lub bezpośrednio z opiekunem konkursu, Panią Małgorzatą Bombińską pod numerem tel.: 22 34 74 348.