23 listopada 2018

Konkurs na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w terminie od 31 października do 4 stycznia 2019 r. będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój).

Cel konkursu to nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez:

  • nauczycieli praktycznej nauki zawodu;
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu;
  • osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć praktycznych dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, ale nie posiadają przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego.

Udział w projekcie ma umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat metod pracy z uczniem stosowanych w Austrii, Niemczech oraz Danii, tj. państwach w których funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego. Pobyt w zagranicznych instytucjach przyjmujących realizowany będzie w formie obserwacji uczestniczącej. Nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu z Polski będą mogli śledzić pracę instruktorów za granicą wchodząc w ich środowisko pracy. Bezpośrednie i samodzielne poznanie stosowanych praktyk wpłynie na zwiększenie wartości i potencjału prowadzonych przez nauczycieli i instruktorów z Polski działań edukacyjnych, a wzrost kompetencji zawodowych przyczyni się do wyższej jakości świadczonej przez nich pracy!

Dodatkową korzyścią udziału w projekcie jest umożliwienie posiadającym odpowiednie kwalifikacje kandydatom na instruktorów praktycznej nauki zawodu ukończenie kursu pedagogicznego uprawniającego do pełnienia funkcji instruktora.

Wartość projektu to maksymalnie 100 000 EUR.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-12/