15 stycznia 2019

Dofinansowanie ze środków PFRON dla szkół

Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu informuje, że w 2019 roku kontynuowany jest „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Z dofinansowania w ramach programu skorzystać mogą m.in. placówki edukacyjne z terenu województwa wielkopolskiego. Obszary programu, które będą realizowane w 2019 roku, i w których można starać się o dofinansowanie ze środków Funduszu to m.in.:

  • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Adresatem pomocy są powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Istotnym jest, że pomoc taka może być udzielona w przypadku obiektów wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r. Maksymalna procentowa wysokość dofinansowania zależna jest od stopy bezrobocia w danym powiecie i wynosi zazwyczaj do 30 % kosztów realizacji (szczegóły na stronie www – adres w dalszej części pisma);
  • obszar D – likwidacja barier transportowych. W ramach obszaru D można ubiegać się o dofinansowanie do zakupu mikrobusa lub autobusu (służącego do przewozu osób niepełnosprawnych). Adresatem pomocy są m.in. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty; przy czym jako placówkę służącą rehabilitacji można rozumieć m.in. szkołę, która prowadzi (co najmniej) oddział integracyjny. Maksymalna procentowa wysokość dofinansowania wynosi zazwyczaj 60 % lub 70 % kosztów zakupu pojazdu.

Więcej informacji na stronie internetowej PFRON