30 maja 2017

Powierzenie stanowiska dyrektora, w sytuacji gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata

Zgodnie z art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

W celu ustalenia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki w sytuacji, o której mowa art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, należy złożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek zawierający opis stanu faktycznego dotyczącego sytuacji wskazanej w ww. przepisie prawa,
  2. charakterystykę zaproponowanego przez organ jednostki samorządu terytorialnego kandydata/kandydatów wraz z opisem jego/ich doświadczenia, zaangażowania i osiągnięć zawodowych, uwzględniającą wymagania wynikające odpowiednio z § 1 pkt 3-4 lub § 5 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz. 1436, z późn. zm.),
  3. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa odpowiednio w § 1 pkt 1 i 2 lub w § 2 lub w § 5 ust. 1 pkt 1-3 i § 1 pkt 2 ww. rozporządzenia,
  4. informacje organu prowadzącego o stanowisku w powyższej sprawie, wyrażonym w opinii rady szkoły/placówki i rady pedagogicznej,
  5. oświadczenie organu prowadzącego o spełnieniu przez kandydata wymagań, określonych odpowiednio w § 1 pkt 5-9 lub w § 5 ust. 1 pkt 4-6
  6. oraz w przypadku kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego/informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (nie dotyczy kandydatów na stanowisko dyrektora przedszkola).

Dokumenty można złożyć osobiście w kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub przesłać na adres:
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań.

Zadanie jest realizowane przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Delegatury w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Załączniki