12 czerwca 2019

Oferta pracy

PrzedmiotOligofrenopedagogika
Termin składania dokumentów2019-07-31
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin6
Opis

Niepubliczne Przedszkole Balbinka w Gowarzewie
zatrudni

PEDAGOGA SPECJALNEGO
do pracy z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebach kształcenia specjalnego
Wymagania:
• wykształcenie pedagogiczne (preferowana pedagogika specjalna na poziomie min. licencjatu),
• zamiłowanie do pracy z dziećmi,
• mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zapewniamy:
• umowę o pracę w dogodnym wymiarze,
• dodatkowe szkolenia w zależności od potrzeb,
• pracę w miłej atmosferze.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: przedszkolebalbinka.gowarzewo@gmail.com, lub kontakt telefoniczny pod nr 609 812 450

Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Na podstawie art.13 Rozporządzenia 2016/679 informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Alina Łabuć-Filipiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Alina Łabuć-Filipiak ALTOM Alina Łabuć-Filipiak ul. Siekierecka 24, 63-004 Gowarzewo NIP 7861075888, adres e-mail: przedszkolebalbinka.gowarzewo@gmail.com, tel. 609 812 450 będąca organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole „Balbinka”. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych – Panią Aleksandrą Zwolińska-Mańczak adres e-mail: iodo.doradztwo@gmail.com, tel. 728 344 142. Panią Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 (w zakresie wykraczającym poza wskazany w art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ) i/lub art.6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 i/lub art.6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 (w zakresie przewidzianym w art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy). Podanie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne. Podanie danych osobowych wykraczających poza przepisy prawa jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 2016/679. W takiej sytuacji ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane będą usunięte po zakończeniu procesu rekrutacyjnego chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzane danych dla celów przyszłych rekrutacji przez wskazany przez siebie okres. W razie zatrudnienia dane osobowe będą przechowywane w terminach przewidzianych przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, o ile będzie to służyło realizacji celów, o których mowa powyżej. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
Jeśli zamierza Pani/Pan przekazać dane osobowe o stanie zdrowia, proszę o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych poniższej klauzuli:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych tj. danych o moim stanie zdrowia. Oświadczam, że moja zgoda jest dobrowolna i że mam świadomość, iż w dowolnym momencie może zostać przeze mnie wycofana.
Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, proszę o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych poniższej klauzuli:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przez okres ………….. /proszę wpisać okres/. Oświadczam, że moja zgoda jest dobrowolna i że mam świadomość, iż w dowolnym momencie może zostać przeze mnie wycofana.

Typ szkołyPrzedszkole
Nazwa szkołyNiepubliczne Przedszkole Balbinka
MiastoGowarzewo
Kod pocztowy63-004
Adresul. Malinowa, 5
Powiatpoznański
Gminagmina wiejska Kleszczewo
Telefon609812450
E-mailprzedszkolebalbinka.gowarzewo@gmail.com